#

Tin tức - Blog

Tính pháp lý của bảo hộ lao động

Tính pháp lý của bảo hộ lao động

17/04/2019

Nhờ sự quan tâm sát sao chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn các cấp, trong suốt quá trình cải cách đổi mới đất nước: Công tác Bảo hộ lao động đã có ý nghĩa hết sức to lớn. Nhằm góp phần thúc đẩy và bảo vệ yếu tố năng động nhất của lực lượng sản xuất là người lao động, do yêu cầu của người sản xuất gắn liền với sản xuất sản xuất là phạm trù trước hết của Bảo hộ lao động.

Bênh cạnh đó, công tác Bảo hộ lao động mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình người lao động nhờ bảo vệ, chăm lo sức khỏe của người lao động, nên nó có ý nghĩa xã hội và nhân đạo hết sức to lớn. Hoàn toàn có thể khẳng định, Bảo hộ lao động là một chính sách kinh tế-xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta. Vì sự phát triển kinh tế và yêu cầu tất yếu khách quan của sản xuất mà đây được xem như một nhiệm vụ trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội phát triển trước hết .

Tính pháp lý của bảo hộ lao động (ảnh minh họa)

Đồng thời, nó mang một ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân đạo sâu sắc. Tính chất của công tác Bảo hộ lao động: Công tác Bảo hộ lao động nhất thiết phải mang đầy đủ 3 tính chất: Khoa học-Kỹ thuật, Pháp lý và Quần chúng để đạt được và hướng tới mục tiêu đã nêu. Ba tính chất này gắn bó mật thiết và hỗ trợ cho nhau được đặt trong một mối quan hệ biện chứng. Tính chất pháp lí của Công tác bảo hộ lao động được chỉ rõ: Tất cả những chế độ, tiêu chuẩn của nhà nước về bảo hộ lao động, quy phạm, chính sách... đã ban hành đều mang tính pháp luật. Nhằm bảo vệ con người trong sản xuất, pháp luật về bảo hộ lao động được nghiên cứu, xây dựng được đề cao như là cơ sở pháp lý bắt buộc các tổ chức nhà nước, các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế và mọi người tham gia lao động phải có tránh nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện.

Tính pháp lý của Bảo hộ lao động được thể hiện rõ nét ở chỗ: Để buộc mọi tổ chức, các cấp quản lý và cá nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện phải thể chế hóa chúng thành những luật lệ, tiêu chuẩn quy định, chế độ chính sách, hướng dẫn. Đồng thời các biện pháp về tổ chức và xã hội về Bảo hộ lao động được thể hiện, phải tiến hành thanh tra, kiểm tra một cách thường xuyên, khen thưởng và xử phạt một cách nghiêm minh, kịp thời thì công tác Bảo hộ lao động mới được tôn trọng và có hiệu quả thiết thực cho các giải pháp khoa học kỹ thuật. Có thể nói trong công tác bảo hộ lao động, tính chất pháp lí là yếu tố quan trọng không thể thiếu, góp phần hoàn thiện nội dung và đưa mục đích của văn bản quy phạm pháp luật hiện thực hóa ngày một gần hơn.

Bình luận (1)

Viết bình luận :